Frequently asked questions

Co je to insolvenční řízení a oddlužení?


Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je řešení úpadku dlužníka. Úpadkem se rozumí zejména situace, kdy dlužník

  1. má více věřitelů (věřitelem je osoba, vůči níž má dlužník dluh),
  2. má dluhy více než 30 dnů po jejich splatnosti a
  3. svoje dluhy není schopen hradit.

Oddlužení je potom jedním ze způsobů, jakým se výše uvedená situace řeší. Druhým ze způsobů řešení úpadku je konkurs. Rozdíl mezi oddlužením a konkursem je zejména v tom, že na konci procesu oddlužení dochází k osvobození dlužníka od povinnosti hradit zbytek svých dluhů, zatímco po skončení konkursu je dlužník povinen hradit své dluhy dále.
Jak dlouho proces oddlužení trvá?


Proces oddlužení má několik fází a taktéž záleží na tom, jakou formou je oddlužení řešeno. V případě, kdy je zvolena forma oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku (nejběžnější forma, tzv. splátkový kalendář), pak proces oddlužení trvá:

  • 3 roky v případě starobních důchodců a osob s invalidním důchodem II. a vyššího stupně,
  • 3 roky v případě, kdy je po 3 letech uhrazeno alespoň 60 % dluhů,
  • 5 let v ostatních případech.

K této době je ale nutné připočítat několik měsíců, které jsou nutné pro přihlašování pohledávek věřitelů (proces, kdy Vaši věřitelé přihlašují své pohledávky – Vaše dluhy u soudu), zpracování návrhu ze strany soudu atd.

Obecně lze říct, že v případě standardního průběhu insolvenčního řízení lze očekávat, že bude ukončeno cca do 5,5 roku od podání návrhu; každý případ je ale individuální a dopředu nelze zcela přesně určit, jak dlouho bude oddlužení trvat.
Jaké existují varianty oddlužení?


Od 1. 6. 2019 zná zákon pouze dva způsoby oddlužení, a to:

  1. oddlužení zpeněžením majetku, a
  2. oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku.

Varianta, kdy byl hrazen pouze splátkový kalendář a nedocházelo ke zpeněžení majetku dlužníka, již neexistuje. Na druhou stranu však je nyní možná tzv. „nulová“ varianta oddlužení (o tom níže).
Jaké jsou podmínky oddlužení?


Do 31. 5. 2019 platilo, že dlužník musí již na začátku insolvenčního řízení prokázat, že je schopen uhradit alespoň 30 % svých závazků. To dnes již neplatí a zjednodušeně řečeno platí, že aby bylo dlužníkovi umožněno proces oddlužení zahájit, postačí, když prokáže, že je schopen hradit insolvenčnímu správci cca 2.300 Kč měsíčně (v případě jednotlivce), resp. 3.400 Kč měsíčně (v případě manželů). Jedná se o minimální výši splátky, o které hovoří zákon.

Posuzování ze strany soudu, zda dlužník splnil všechny podmínky pro osvobození od hrazení zbytku závazků, se však přesunulo do konečné fáze oddlužení, tedy na jeho konec (po uplynutí pěti let splátkového kalendáře). Podmínkou pro osvobození je to, že (zjednodušeně řečeno) dlužník vynaložil veškeré možné úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby v co nejvyšší míře uspokojil věřitele. V případě, že dlužník uhradí alespoň 30 % přihlášených pohledávek, bude soud automaticky předpokládat, že tuto podmínku dlužník splnil.


Je možné se oddlužit, i když neuhradíte 30 % svých závazků, pokud vynaložíte maximální úsilí a budete hradit alespoň 2.300 Kč měsíčně (v případě jednotlivce), resp. 3.400 Kč měsíčně (v případě manželů). Každý případ je ale specifický a je třeba jej posoudit individuálně.

Large Format Print

Graphics, & wall wrap

go large or go home...

With state of the art large format machinery we can produce fabulous graphics ON A LARGE SCALE.

Wall wraps, wall paper, large window graphics & banners of all shapes and sizes can be produced in house.

We can work from your artwork or take your design concept and create artwork using our extensive image libraries.

High resolution large format graphics can be printed onto wallpaper and used in reception and office areas to brighten drab walls, to provide information or decorate breakout areas.

 

Large format window graphics are used in many shops to advertise products, or promotions or to hide shelving and fridges.

 

We also supply construction hoarding panels and banners to provide  temporary information and graphics during construction or fitouts.

 

 

Not sure what you want

Not a problem, we would be happy to discuss your requirements on the phone or can come and visit you Free of charge, we have some great ideas and can advise you on latest trends, show you colour swatches, or discuss any technical concerns you may have.

Want to see how we work

Take a look at our process, we like to keep things simple and communicate effectively with our clients, make us part of your team !

Talk to one of our technicians

Need to book a free survey or just need some advice, talk to one of our technicians 8am to 8pm 7 days a week - they are not salesmen and will not pressure you.

Please reload

Just to say thanks for the graphics and signs. They look great and your fitter Terry was very professional.
James Young - Seamless 

Signexcel supply and install an extensive range of shop front signs, vehicle graphics, banners, window graphics, A boards, 3D and magnetic signs. Working from our Romford sign factory we supply to shops, offices, restaurants and factories in the local area Romford, Collier row, Hornchurch, Dagenham, Gidea park Elm park. We also work further afield to Brentwood, Upminster, Grays, Loughton, Chigwell, Woodford, Walthamstow, Ilford, Barking, Dagenham, in fact all over London and the southeast

A professional sign company you can trust

© 2018 Signexcel Ltd.

Hairdresser Graphic